.

شمس تبریز مراد دل مولاناهاست
در دل ما که به جز شمس خراسانی نیست...


م‌ن آهوانه به بندم...مرا ضمانت کن...

و

تمام روزهای عمرش را که لای کتاب های پزشکی می‌گذشت ، نذر چشم های تو کرده بود...«تنها بنایی که اگر بلرزد،محکم تر می شود،دل است! دل آدمی زاد.باید مثل انار

 چلاندش تا شیره اش در بیاید...حکماً شیره اش هم مطبوعه...»

"کتاب من او/رضا امیرخانی"